Jedlina na torfie

Lokalizacja

Opisywany obszar stanowi fragment SOO Natura 2000 „Łysogóry” znajdujący się  na gruntach Nadleśnictwa Zagnańsk. Zajmuje on powierzchnię 317,13 ha. W jego bliskim sąsiedztwie znajduje się obszar ochrony ścisłej „Psarski Dół”, będący już częścią ŚPN.

Dotychczasowe formy ochrony:

Mszysty bór jodłowo-świerkowy sąsiaduje z z ustanowionym w 2016 r. obszarem ochrony ścisłej pn: „Psarski Dół” o powierzchni 451,15 ha.  Obszar ten położony jest w południowej części obwodu ochronnego Klonów, który został dołączony do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 1996 r. Głównym celem jego utworzenia było zachowanie wilgotnych borów świerkowo-jodłowych. Występujące na tym terenie ekosystemy charakteryzują się wyjątkową wartością przyrodniczą  oraz dużym stopniem naturalności.

Motywacja

Bory jodłowe i jodłowo -świerkowe stanowią również siedliska przyrodnicze Natura 2000, które są przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Łysogóry”.

Na fragmencie obszaru Natura 2000 „Łysogóry” przyległego do zachodniej części ŚPN i należącego administracyjnie do Nadleśnictwa Zagnańsk, stwierdzono występowanie m.in. licznych gatunków kręgowców i bezkręgowców rzadko notowanych i chronionych, w tym tzw. „naturowych”, czyli wymienionych w II, IV załączniku dyrektywy siedliskowej UE.

 

Są to np.: 
zbiorowiska roślinne:

 • Wyżynny jodłowy bór mieszany – Abietetum polonicum.
 • Mszysty bór mieszany jodłowo-świerkowy – zbiorowisko Abies alba–Picea abies–Sphagnum girgensohnii.

 

Oba zbiorowiska stanowią charakterystyczne układy przyrodnicze dla regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza północnej części Gór Świętokrzyskich i ich obrzeży. Powierzchniowo dominującym jest zbiorowisko mszystego boru mieszanego jodłowo-świerkowego. Bory jodłowo-świerkowe stanowią ostoję szeregu rzadkich gatunków roślin. Występują tutaj obficie gatunki górskie, rzadkie w regionie świętokrzyskim, takie jak:

 • trzcinnik owłosiony (trawa)
 • biczyca trójwrębna (wątrobowiec)
 • płonniczek słoikowy (mech)
 • stroczyki: kukułka Fuchsa i listera jajowata. 

 

bezkręgowce:

 • zgniotek cynobrowy
 • zatoczek Rossmaesslera i kilka innych rzadko występujących, borealnych gatunków mięczaków

 

ptaki:

 • żuraw
 • trzmielojad
 • sóweczka
 • włochatka
 • dzięcioł zielonosiwy
 • dzięcioł czarny
 • muchołówka mała  

 

ssaki:

 • wilk
 • bóbr europejski
 • łoś
 • popielica
 • nocek duży
 • mopek zachodni

Uwagi

Powierzchnia stanowi w miarę jednorodny płat roślinności ze wspominanym powyżej, a położonym w granicach ŚPN obszarem ochrony ścisłej „Psarski Dół”. 

 

Szczególnie ważne jest tu zachowanie niezakłóconych stosunków wodnych co nie jest możliwe w sytuacji prowadzonej tu gospodarki leśnej. Osuszanie mszystej powierzchni systemem rowów melioracyjnych i głębokich, pozrywkowych kolein naraża obszar na szybko postępujące odwodnienie i degradację a co za tym idzie utratę unikalnych wartości przyrodniczych. 

 

Obszar graniczy bezpośrednio z ŚPN. Granice stanowią linie oddziałowe i droga leśna o łącznej długości 4,84 km. Odcinek 3,37 km to właśnie granica ŚPN z obszarem ochrony ścisłej „Psarski Dół”.

Galeria